Kunstenaars gezocht voor Nieuwe Uitzichten

Doe jij mee aan Nieuwe Uitzichten?

Museum van Bommel van Dam in Venlo en Odapark in Venray nodigen kunstenaars, ontwerpers en architecten uit om deel te nemen aan Nieuwe Uitzichten.


Binnen dit project is er ruimte voor acht makers om een voorstel te ontwikkelen en uit te voeren dat bijdraagt aan de vergroening van onze leefomgeving. Nieuwe Uitzichten speelt zich af tussen juli 2021 en september 2022.

Doel
Klimaatadaptatie en duurzaamheidsvraagstukken vragen om een andere kijk op onze omgeving. Vergroening speelt daarin op verschillende manieren een rol. Meer ruimte voor groen gaat hittestress tegen, houdt water vast bij hoosbuien, vangt fijnstof af en komt de biodiversiteit ten goede. Bovendien is groen in de buurt bevorderlijk voor ontspanning en welzijn.

Vraag
Nieuwe Uitzichten is erop gericht nieuwe manieren te ontwikkelen om natuur te integreren in onze directe leefomgeving. Hoe zijn planten of bomen in te passen in de drukke binnenstad, op een parkeerplaats of op een bedrijventerrein? En hoe betrek je bewoners, bezoekers of ondernemers bij deze nieuwe natuur? Met dit project willen we mogelijkheden in kaart brengen, andere werkwijzen uitproberen en inspiratie bieden voor de toekomst.

Kansen
Vanuit de vraag naar vergroening van de leefomgeving kan verbinding worden gemaakt met andere vraagstukken en ontwikkelingen. We noemen er een paar:

 • Gezondheid staat in Noord-Limburg hoog op de agenda
 • Provincie Limburg heeft de ambitie een groot aantal bomen te planten
 • De regio kent een sterke tuinbouwsector
 • Verbinding met afvalsystemen en circulariteit
 • Sociale opgaven in wijken of bijvoorbeeld arbeidsmigratie
 • Energietransitie in combinatie met ruimtelijke kwaliteit
 • Aandacht voor ambachtelijkheid en lokale productie.

Call voor aanmeldingen!
Wil jij je als creatieve professional over dit vraagstuk buigen en een bijdrage leveren? Meld je dan uiterlijk 18 april 2021 aan via nieuweuitzichten@vanbommelvandam.nl. We verwachten geen uitgewerkte voorstellen, wel een eerste denkrichting met daarbij

 • Een motivatie
 • Uitleg over je werkwijze en de manier waarop je denkrichting aansluit bij je werkpraktijk
 • Indien relevant voor de beoordeling een portfolio of een kort CV (max. 2 A4).

Deelname is mogelijk voor creatieve professionals in de breedste zin van het woord: beeldend kunstenaars (alle disciplines), ontwerpers, social designers, architecten en multidisciplinaire teams. Wanneer je bent afgestudeerd aan één van de academies die Noord-Limburg omringen (Maastricht, Düsseldorf, Essen, Keulen, Arnhem, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven) of om een andere reden een band hebt met de Euregio rondom Noord-Limburg is dat een pré.

Selectie
De inzendingen worden beoordeeld door de projectleiders van museum van Bommel van Dam en Odapark Venray. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

 • Mate waarin denkrichting aansluit bij de opgave en tot de verbeelding spreekt
 • Mate waarin de werkpraktijk aansluit bij de opgave
 • Binding met de Euregio rondom Noord-Limburg

Op basis hiervan worden circa twintig inzenders uitgenodigd voor een online kennismaking. Zij worden gevraagd een korte pitch voor te bereiden waarin zij een eerste concept, schetsvoorstel of procesaanpak presenteren. Hierna gaan we het gesprek aan. Bij de pitch zijn, naast de projectleiders, twee externe partners aanwezig. Zij selecteren gezamenlijk welke acht makers het volledige traject Nieuwe Uitzichten ingaan. Vergoeding voor de pitch bedraagt € 150,- excl. BTW.

Processtappen en honorarium
In juni 2021 vindt een uitgebreide briefing plaats. Tussen juli 2021 en juli 2022 nemen deelnemers een specifieke locatie in Noord-Limburg onder de loep, voeren zij hier startonderzoek uit, leggen zij contact met betrokkenen en werken zij stapsgewijs naar een projectvoorstel toe. Dit projectvoorstel wordt in september 2022 gerealiseerd. Voor het gehele traject is per maker een honorarium beschikbaar van € 8.000,- excl. BTW, plus een uitvoeringsbudget van € 11.500 excl. BTW.

Atelierruimte
Iedere maker wordt gevraagd om gedurende het project zes achtereenvolgende weken gebruik te maken van de ‘Artist in residence’ atelierruimte in museum van Bommel van Dam. Deze is publiek toegankelijk en kan gebruikt worden om onderzoek te doen, ideeën te testen, input te verzamelen of kleine presentaties te realiseren. Eén van de makers kan bovendien gebruik maken van het Kunstlab in Venray. Dit is anders dan het atelier in museum van Bommel van Dam ook geschikt voor overnachting.

Workshops en uitwisseling
Deelnemers aan het traject kunnen aansluiten bij het talentontwikkelingstraject van de Borderland Residencies. Deze elf locaties in de Euregio rondom Noord-Limburg organiseren een programma van workshops en masterclasses waarin verschillende aspecten van de kunstpraktijk aan bod komen. Het is tevens een manier om andere makers, curatoren en instellingen te leren kennen.

Feedback en advies
Tijdens de conceptontwikkeling en uitwerking van het projectvoorstel zijn er meerdere terugkoppelmomenten. Hierbij zijn belanghebbenden van locaties zoals gemeenten Venlo en Venray betrokken, alsook experts uit de sectoren duurzaamheid, groeninnovatie en landschapsinrichting. De samenwerkende partijen denken mee, geven feedback en advies en zijn bereid hun netwerk te delen.

Beoogd resultaat
Met Nieuwe Uitzichten werken we toe naar fysieke interventies in de openbare ruimte die minimaal drie weken zichtbaar zijn. De projecten rijgen we aaneen tot wandel- en fietsroutes die vanuit museum van Bommel van Dam en Odapark kunnen worden afgelegd. We zijn geïnteresseerd in projecten die blijvende impact te hebben en de potentie hebben na afloop van het project te blijven bestaan. Het creëren van draagvlak bij betrokkenen is daarbij belangrijk.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectleiders Joep Vossebeld, curator Odapark, en Saskia van de Wiel, curator museum van Bommel van Dam, via nieuweuitzichten@vanbommelvandam.nl. Aanmeldingen kunnen naar hetzelfde mailadres.