Onderzoek nieuw subsidiebeleid

Onderzoek gevolgen nieuw subsidiebeleid

In opdracht van de oppositiepartijen CDA, VVD, PVV en D66 heeft Prae advies onderzoek gedaan naar de gevolgen van het nieuw subsidiebeleid met de daaraan gekoppelde bezuinigingen.

In Venlo zijn 450 door de gemeente gesubsidieërde verenigingen/stichtingen.

De verenigingen/stichtingen vallen onder de volgende domeinen:

 • Evenementen
 • Cultuur
 • Sport
 • Sociaal domein
 • Toerisme
 • Wijkvergaderingen en dorpsraden

Voor het onderzoek zijn steekproefsgewijs 27 gesprekken gevoerd uit deze verschillende domeinen en daarnaast is door 31 verenigingen een korte enquête ingevuld. De vijf belangrijkste conclusies zijn:

 • De gemeentelijke subsidies gaan achteruit: Sport 65%, Cultuur 79% en het sociaal domein 72%, voor wijk en dorpsraden is nog onzeker welke bijdrage zij ontvangen.
 • Er zijn beperkte mogelijkheden om de verminderde inkomsten op te vangen. Het zoeken naar Sponsoring en donaties is door de corona crisis nog extra onder druk komen te staan.
 • Opvangen van het subsidieverlies kan gebeuren door het aanspreken van een opgebouwde buffer of contributie/entree verhoging dat laatste kan leiden tot vergrijzing, ledenverlies en/of een verminderde aanwas van nieuwe en jonge leden.
 • Voor de korte termijn is een noodfonds aangekondigd, dat zal enige financiële tegemoetkoming kunnen bieden, maar als het noodfonds en de evt. aanwezige buffer wegvallen, vrezen veel verenigingen/stichtingen voor het voortbestaan.
 • De verwachting is dat zowel de kwantiteit als ook de kwaliteit van het aanbod van amateurcultuur achteruit zal gaan. Dat zal volgens de verenigingen nadelige gevolgen hebben voor de samenhang, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad Venlo.