Open call voor cultuurmakers

Wortelen in je wijk

Ben jij cultuurmaker in de regio Noord-Limburg? Cultuurimpuls Venlo zoekt vier cultuurmakers voor de realisatie van vier sociaal-artistieke producties in het kader van het project ‘Wortelen in je wijk’ in Vastenavondkamp, gemeente Venlo. Het gaat om vier deelprojecten in 2021 in de disciplines audiovisueel (voorjaar), theater (zomer), muziek (herfst) en winter (beeldend). We staan ook open voor voorstellen uit andere kunstdisciplines zoals dans en spoken word of andere domeinen zoals antropologie en filosofie. Wat telt is je motivatie en vermogen om je te verbinden met de lokale gemeenschap en je verbeeldingskracht om iets los te kunnen maken bij de diverse groepen binnen deze wijk en bij een breder publiek. Op 6 november kan je via een Webinar kennismaken met het projectteam en een aantal wijkpartners. Op 1 december is de deadline voor je projectvoorstel.


Context
Vastenavondkamp is een bekende aandachtswijk in Venlo met een grote culturele diversiteit. In veel opzichten is het een doorsnee wijk waar iedereen er het beste van maakt, maar er spelen tegelijk ook een aantal complexe grootstedelijke vraagstukken waaronder gevoelens van ontworteling en vervreemding van de eigen identiteit en plek. Met het project ‘wortelen in je wijk’ gaan we aan de slag met die thematiek en proberen we daar iets in te doorbreken.

Op het speelveld tussen de basisschool Mikado en het winkelcentrum, midden in de wijk Vastenavondkamp, komt in het voorjaar van 2021 een iconisch kunstwerk te staan; een grote ontaarde boom zwevend in een ijzeren stellage met de wortels boven de grond. Het spraakmakende beeld van de ontwortelde boom wordt de aanleiding en het middelpunt van een serie van jaarfeesten die bewoners dichter tot elkaar kunnen brengen rond het thema wortelen. Zij worden uitgenodigd om verschillende tradities en verhalen met elkaar te delen en mogelijk samen nieuwe tradities en verhalen te laten ontstaan. In het voorjaar 2022 wordt het project afgesloten met het planten van de boom. De organisatie van de jaarfeesten kan in principe worden voortgezet door de school en de buurt.

Basisschool de Mikado is het startpunt van waaruit we organiseren, maar we willen juist ook mensen van buiten de school betrekken bij het project. Participatie van de bewoners is een belangrijke pijler voor het slagen van het project. De vier cultuurmakers worden uitgedaagd om met een voorstel te komen hoe je daar vorm en inhoud aan zou kunnen geven. Je staat daar dan overigens niet alleen voor. Je vormt een team met ervaren cultuurmakers en sleutelpersonen uit de wijk die zelf ook deelprojecten verzorgen en eerder met dat bijltje hebben gehakt.

Projectteam en partners
‘Wortelen in je wijk’ is een project van Stichting de Waterspiegel. Het kernteam van het project bestaat uit Daan van Geijlswijk (artistiek leider), Daan Kmiecik (creatief producent) en Mieke Arts (cultuurcoach) met op specifieke onderdelen inzet van Willem Jakobs (placemaking), Maria Mazarakis en Ida van der Lee (verhalen vangen en rituelen) en Tanja Nabben en Jacco Groen (documentatie). Daarnaast zijn een groot aantal wijkpartners betrokken zoals basisschool Mikado en Incluzio en worden ook stedelijke culturele instellingen betrokken, met Cultuurimpuls Venlo als spil.

Webinar
Op vrijdagmiddag 6 november organiseren we van 13.00 tot maximaal 14.30 uur een Webinar over het project en de call. Heb je interesse als cultuurmaker? Meld je dan nu direct aan en doe mee! Een fysieke samenkomst is helaas niet mogelijk vanwege Covid-19. Artistiek leider Daan van Geijlswijk en andere leden van het projectteam geven een korte presentatie van het project ‘Wortelen in je wijk’, organiseren een korte dialoog over het thema en kunnen tot slot vragen beantwoorden over de call. Onze partners uit de wijk zijn ook online en kunnen je meer vertellen over de wijk en de bewoners waar we het voor doen. Je kunt je inschrijven voor het Webinar door een mail te sturen naar worteleninjewijk@gmail.com met daarin kort je achtergrond, je motivatie en eventueel al een vraag (in een paar zinnen). Je ontvangt dan van ons een uitnodiging en wat extra projectinfo. Mocht je niet in gelegenheid zijn om deel te nemen aan het Webinar, maar wel willen deelnemen aan de call, geef dat dan aan in je mail. We lossen dat dan anders op.

Projectvoorstel
Na het Webinar kan je definitief besluiten of je mee wilt doen aan de call. Je hebt dan nog 3 weken om je idee uit te werken. Voor 1 december 2020 moet het bij ons binnen zijn. We maken een keuze uit de ideeën en laten binnen twee weken de uitslag weten.

 • Je voorstel beperkt zich tot maximaal 2 A4 met daarin een samenhangend antwoord op de volgende vier kernvragen:
 • Maatschappelijke vraag: waarom verwacht je dat bewoners geïnspireerd raken door jouw projectidee? Wat maakt dat ze mee willen gaan doen? Hoe verhoudt het zich tot het thema ‘wortelen in je wijk’
 • Artistiek antwoord: hoe geef je dit project artistiek vorm en inhoud? Hoe verhoudt zich dat tot je eerdere werk?
 • Co-creatie: voor wie is het project bedoeld (doelgroep) en wil je nog andere (wijk)partners betrekken bij de uitvoering?
 • Waarde-creatie: wat levert het deelproject op? Bijvoorbeeld in termen van nieuwe verbindingen, verbeelding en vermogens bij je deelnemers, helpers en publiek?

 • We zoeken naar cultuurmakers uit de regio Noord-Limburg die affiniteit hebben met sociaalartistiek werken en zich daar ook verder in willen ontwikkelen. Ook jonge beginnende makers zijn zeer welkom en cultureel diverse achtergrond is een pre. Laat zien hoe je idee past bij je eerdere werk (korte bio als bijlage).
 • Je idee moet uitvoerbaar zijn binnen de context van de evenementen die wij gaan organiseren rond de ontaarde boom. Het betreft vier seizoensbijeenkomsten in 2021 in de buitenlucht op een doordeweekse dag na schooltijd. Je geeft vorm en inhoud aan een voortraject in de wijk en zorgt voor een eindpresentatie tijdens het jaarfeest.
 • Je idee voer je uit met een specifieke groep mensen binnen de wijk. Laat zien hoe je juist hen gaat bereiken en verleiden om samen het avontuur aan te gaan. Laat zien hoe door jouw eindpresentatie ook een breder publiek zich gaat verhouden tot het thema ‘wortelen in je wijk’ en meer aansluiting krijgt met elkaar en de plek.
 • We hopen dat er ook ideeën bij zullen zitten die het in zich hebben om een ware traditie binnen de wijk te worden, of ideeën die anderszins minder vluchtig zijn dan slechts de beleving tijdens het evenement. Dat kan ook iets zijn ter verbetering van de plek rondom de boom.
 • Beschrijf voor welk evenement het idee is bedoeld. Denk hierbij aan het seizoen en de bijbehorende symboliek hiervan. Geef ook zoveel mogelijk aan hoe je idee kan aansluiten bij de rest van de activiteiten of tradities van dat evenement/seizoen (op basis van de extra projectinfo die je ontvangt).
 • Laat zien dat je idee financieel haalbaar is binnen het beschikbare budget.

 • De mate waarin een samenhangend en inspirerend antwoord is gegeven op de vier bovenstaande kernvragen;
 • De praktische haalbaarheid van het voorstel – inhoudelijk en financieel;
 • De mate waarin het voorstel en het profiel van de cultuurmaker passen binnen het grotere geheel van activiteiten en makers.

Beloning
Voor het bedenken en indienen van je schetsontwerp kunnen we je helaas geen vergoeding bieden. We geven wel inhoudelijke feedback op alle voorstellen en respecteren je intellectuele eigendom.

Voor ieder van de vier geselecteerde project ideeën is een vergoeding beschikbaar van maximaal €3.200, excl. 21% btw (uitgaande van ca. 40 uur * €55 en ca. €1.000 te besteden aan materialen en overige kosten). De algemene kosten van het event zoals techniek en communicatie worden gedekt vanuit het algemene projectbudget.

Beoordeling

De beoordeling wordt gedaan door een panel van 5 personen bestaande uit een vertegenwoordiging van het projectteam en de wijkpartners. Voorzitter van het panel is Sikko Cleveringa, kwartiermaker van de Cultuurimpuls Venlo.